Menu

Přístroje

AFM - Ramanských systémů a TERS metoda

Propojení  AFM-Ramanských systémů a TERS metoda (hrotem  AFM zesílená  Ramanská spektrometrie)

Ramanská mikroskopie se stala jedním ze základních nástrojů analýzy materiálů na mikrometrické úrovni a dokonce i na úrovni submikrometrické. Zkušenost firmy HORIBA Scientific v oboru optické a mechanické konstrukce vědeckých přístrojů zaručuje, že kombinované přístroje HORIBA Scientific (Ramanská část) a AIST-NT  (AFM systémy) dosahují optimálního prostorového rozlišení  a to  na společné hardwarové a softwarové platformě.

TERS výhodně využívá jevu povrchové plazmonové rezonance, dipólů a chemické rezonance při použití speciálních kovových povlaků na hrotu SPM sondy, kdy se výrazně zesílí signál Ramanského rozptylu z blízkého pole přímo pod sondou.  Tento zesílený signál blízkého pole se pak snímá společně se signálem vzdáleného pole, který lze oddělit pomocí různých metod, a tak je možné generovat Ramanský profil v nanometrických rozměrech nebo obrazy povrchu.

Optické propojení systému SPM/AFM závisí v zásadě na konfiguraci SPM a účelu jeho použití. Systémy SPM určené pro biologické aplikace se obvykle umísťují na inverzní mikroskopy, zatímco propojení s SPM systémy pro neprůhledné vzorky závisí na druhu optického přístupu SPM ke vzorku.

Často je možné horní osvětlení a je mu dávána přednost pro kolokalizovaná měření.  Stín raménka hrotu (cantilever) však omezuje použití TERS pro průhledné vzorky nebo pro hroty s větší délkou.  Preferováno je pak stranové (šikmé) osvětlení pro použití standardních hrotů s kovovým povlakem.

HORIBA Scientific nabízí AFM propojení shora, zespodu i ze strany a to jak pro vědecký Ramanský mikroskop Labram, pracující s velkým spektrálním rozlišením, tak i pro mnohem kompaktnější přístroj XploRA  a to jak pro verzi se standardním mikroskopem, tak i pro inverzní mikroskop.  Nyní nejpropracovanější verzí spojení Raman/AFM představuje platforma TRIOS vyvinutá společně firmami HORIBA Scientific a AIST-NT (výrobce AFM), použitelná pro oba zmíněné Ramanské mikroskopy. Tato platforma pracuje se všemi třemi zmíněnými optickými přístupy ke vzorku, navíc pak je softwarově plně integrován systém Ramanského mikroskopu i AFM.

Kolokalizovaná měření optická a SPM
Integrace hardware a software obou systémů do společné platformy umožňuje rychlou a uživatelsky přátelskou obsluhu obou zařízení současně.

Navíc pak propojení AFM/Raman neomezuje individuální režimy provozu obou zařízení, takže pro SPM zůstávají k dispozici zobrazovací režimy jako EFM, MFM, atd. Ramanský mikroskop je plně funkční a lze jej použít pro mikro- i makroměření, bez omezení konstrukce AFM. Při kolokalizovaných měřeních pomocí kombinovaného systému má uživatel přímý přístup k nanometrické informaci  o vzorku, poskytnuté o vzorku SPM systémem, a současně chemickou informaci z mikro-Ramanského měření a  to ze stejného místa vzorku.

Uhlíkové nanotrubice a grafen
Typickou oblastí aplikace jsou materiály na bázi uhlíku, kdy kolokalizované zobrazení umožní detekci jednostěnných uhlíkových nanotrubic na ploše o několik řádů větší, než jsou jejich rozměry a to díky charakterizaci různých Ramanských pásů. Jiným typem materiálu, o který je v poslední době zájem je grafen, a to jak jeho jednovrstvé, tak vícevrstvé struktury. Na obr. 4 a 5 lze porovnat topografickou strukturu vzorku grafenu, zatímco Ramanský obraz zobrazuje v barevném odlišení různé druhy grafenu podle počtu vrstev jejich struktury.

Polymery
Studium polymerů může rovněž efektivně využít doplňkových informací pomocí kolokalizovaných měření Raman/AFM. V řezu vrstevnaté struktury polymeru na bázi polystyrenu/polypropylenu je plocha 40µm x 40µm skenována pomocí AFM. Topografický obraz 6a poskytuje informaci o povrchu vzorku s vysokým rozlišením a je obtížné od sebe odlišit dva typy polymerů. Obr. 6b zobrazuje modul pružnosti a tedy informaci o elasticitě a tuhosti polymerů, je dosaženo dobrého kontrastu pro rozlišení dvou složek polymeru. Obr. 6 c v Ramanském zobrazení potvrzuje lokalizaci různých polymerů a poskytuje rovněž chemické složení, umožňující jejich identifikaci: červená oblast odpovídá polypropylenu, zelená oblast polystyrenu. To perfektně odpovídá informaci z obr. 6b o modulu pružnosti pro oba typy polymerů.

Hrotem zesílený Ramanský rozptyl (TERS)
Metoda povrchově zesíleného Ramanského rozptylu (SERS) byla dlouho využívána pro zesílení jinak slabých Ramanských signálů s využitím efektu povrchové plazmonové rezonance a chemické rezonance, s použitím koloidů s nanočásticemi  nebo drsných kovových substrátů.  Tak byla umožněna detekce chemických druhů na úrovni ppm.

Jev TERS je založen na podobném principu, ale využívá hrot AFM s kovovým povlakem (nebo jedné nanočástice upevněné na hrot) a tak vytváří dipolovou anténu zesilující Ramanský signál pocházející z oblasti vzorku pod koncem hrotu (blízké pole). I když jevu TERS ještě není zcela porozuměno, vyvolává velký zájem, neboť slibuje vytváření obrazů chemického složení s nanometrickým rozlišením.

Pro metodu TERS jsou k dispozici různé typy optických propojení, které z přístrojů Labram a XploRA firmy  HORIBA Scientific ve spojení s AFM firmy AIST-NT tvoří kombinovaný nástroj na společné hardwarové i softwarové platformě pro různé aplikace. Kromě možnosti společné činnosti Raman/ AFM jsou pro samostatné přístroje, tedy Ramanský mikroskop i  AFM, zachovány jejich jedinečné funkčnosti.  Rovněž byly vyvinuty specifické metody na optimalizaci nastavení polohy hrotu vůči laserovému svazku a tím maximalizaci kapacity měření.

stránky výrobce

Analyzátor nanočástic SZ-100

SZ-100 Nanopartica je flexibilní analytický nástroj pro charakterizaci fyzikálních vlastností malých částic. V závislosti na konfiguraci a použití systému může být použit jako analyzátor velikosti částic, měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a nebo virálního koeficientu. Typickými aplikacemi jsou nanočástice, koloidy, emulze a submikronové suspenze. Analýza se provádí pomocí dynamického rozptylu světla s dynamickým rozsahem 0,3 nm – 8 µm. Náboj na povrchu částic je charakterizován pomocí SZ-100.  Zeta potenciál vzorku se používá jako indikátor stability disperze.

Specifikace: Velikost částic  - Dynamický rozptyl světla

 • Měřící rozsah: 0,3 nm – 8 µm
 • Přesnost měření: +/- 2%
 • Čas měření: 2 min
 • Cela vzorku: Cuvette cell
 • Objem vzorku: 12  µl ≈ 4 ml

Specifikace: Velikost částic  - Laserová doppler elektroforézní technika

 • Měřící rozsah: -200 - + 200 mV
 • Čas měření: 2 min
 • Objem vzorku: ≈ 100 µl pro jednorázovou celu

Molekulová hmotnost: Statický rozptyl světla Debyeovou technikou

 • Měřící rozsah: Mw: 1x33 – 2x107 g/mol
 • Cela vzorku: Cuvette cell

stránky výrobce

Analyzátor nanočástic SZ-100

Analyzátor velikosti částic NanoPartica SZ-100

SZ-100 Nanopartica je flexibilní analytický nástroj pro charakterizaci fyzikálních vlastností malých částic. V závislosti na konfiguraci a použití systému může být použit jako analyzátor velikosti částic, měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a nebo virálního koeficientu. Typickými aplikacemi jsou nanočástice, koloidy, emulze a submikronové suspenze. Analýza se provádí pomocí dynamického rozptylu světla s dynamickým rozsahem 0,3 nm – 8 µm. Náboj na povrchu částic je charakterizován pomocí SZ-100.  Zeta potenciál vzorku se používá jako indikátor stability disperze.

Specifikace: Velikost částic  - Dynamický rozptyl světla

 • Měřící rozsah: 0,3 nm – 8 µm
 • Přesnost měření: +/- 2%
 • Čas měření: 2 min
 • Cela vzorku: Cuvette cell
 • Objem vzorku: 12  µl ≈ 4 ml

Specifikace: Velikost částic  - Laserová doppler elektroforézní technika

 • Měřící rozsah: -200 - + 200 mV
 • Čas měření: 2 min
 • Objem vzorku: ≈ 100 µl pro jednorázovou celu

 Molekulová hmotnost: Statický rozptyl světla Debyeovou technikou

 • Měřící rozsah: Mw: 1x33 – 2x107 g/mol
 • Cela vzorku: Cuvette cell

stránky výrobce

Analyzátor velikosti částic NanoPartica SZ-100

Aqualog

Aqualog nyní nabízí UV absorbanci a fluorescenci při excitačních vlnových délkách již od 200 nm. Kromě toho umožňuje kontinuální sběr dat, analýzu a export pro okamžité vícerozměrné analýzy a mnoho dalších.

Vlastnosti:

 • chlazený CCD fluorescenční detektor pro rychlý sběr dat, až 100x rychlejší než jiné stolní fluorimetry
 • dvojitý mřížkový monochromátor pro vynikající výběr vlnové délky

Parametry:

 • 150 W xenonová lampa
 • emisní rozsah 250 až 800 nm

stránky výrobce

Aqualog

Autoemisní spektroskopický elipsometr Auto - SE

Více informací na stránkách výrobce

Autoemisní spektroskopický elipsometr Auto - SE

DeltaFlex life-time spektrometr

Tento přístroj je určen pro měření luminiscenční doby života v rozsahu více než 11 řádů, aniž by bylo nutné měnit kabely nebo karty systému. Srdcem systému je DeltaHub časovací elektronika, která nabízí měření délky života od 25 ps až po 1 s. Skládá se ze zdroje o vysokých vzorkovacích hodnotách, vysokorychlostních detektorů a elektroniky s nízkou mrtvou dobou.

Vlastnosti:

 • až 10 000 TCSPC měření za sekundu – vhodné pro kinetické studie
 • výběr vlnové délky pomocí monochromátoru
 • komplexní software pro analýzu

Parametry:

 • minimální délka života 25 ps
 • mrtvá doba 10 ns
 • frekvenční rozsahy: 10 kHz až 100 MHz s DeltaDiode, 0.1Hz až 10kHz se SpectaLED

stránky výrobce

DeltaFlex life-time spektrometr

Duetta

2in1 Fluorescenční a absorpční spektrometr

stránky výrobce 

Duetta

EMGA -620W

HORIBA EMGA-620W určuje obsah O/N v železných a neželezných kovech, keramice, v nových materiálech, nebo jiných anorganických látkách s použitím metody fúze inertním plynem.

EMGA -620W

FluoroLog 3 spektrofluorimetr

FluoroLog 3 spektrofluorimetr je nejvyšší model modulárního výzkumného systému, jehož účelem je analýza od ultrafialového spektra přes viditelnou oblast až po infračervenou oblast spektra. FluoroLog 3 může být doplněn širokou škálou doplňků pro zvýšení přesnosti a rychlosti v různých případech aplikací.

Funkce:

 • nejcitlivější spektrofluorimetr na světě
 • přístroj používá plně reflexní optiku, takže své výjimečné vlastnosti má v celém rozsahu spektra
 • k dispozici je možnost lifetime příslušenství

Parametry:

 • 450 W xenonová lampa
 • spektrální rozsah detekce od 240 nm až po 1700 nm
 • monochromátor: 1200 vrypů/mm
 • přesnost 0.5 nm

stránky výrobce

FluoroLog 3 spektrofluorimetr

FluoroMax Plus kompaktní spektrofluorimetr

FluoroMax Plus je kompaktní spektrofluorimetr společnosti HORIBA, který nabízí maximální citlivost ve fluorescenčních aplikacích a také další funkce, které nejsou u většiny stolních fluorescenčních systémů k dispozici.

Vlastnosti:

 • poměr signál/šum při použití na Ramanově píku vody: 3000:1 (6000:1 při použití RMS metody)
 • rychlé skenování – až 80 nm/s
 • TCSPC příslušenství umožňující rozšířit systém i pro lifetime měření
 • k dispozici také velké množství příslušenství jako jsou polarizátory, autosamplery, termostatování apod.

Parametry:

 • 150 W xenonová výbojka
 • PMT 185 - 850 nm
 • plně reflexní optika
 • RMS 6 000:1

stránky výrobce

FluoroMax Plus kompaktní spektrofluorimetr

LabRAM HR Evolution - vysoké rozlišení

Analytický Ramanův mikroskop s vysokým spektrálním rozlišením určený pro maximální výkon a flexibilitu. Zahrnuje plnou automatizaci a širokou škálu příslušenství. LabRAM HR Evolution je ideální jak pro mikro, tak i pro makro měření a nabízí pokročilé konfokální zobrazovací schopnosti ve 2D a 3D. Pravá konfokální mikroskopie umožňuje analýzu s rychlostí a velkou přesností. S garantovaným vysokým výkonem a intuitivní jednoduchostí je LabRAM HR Evolution dokonalým nástrojem pro Ramanovu spektroskopii. Je široce používán pro standartní Ramanovy analýzy, fotoluminiscenci, TERS a další hybridní metody.

Vlastnosti:

 • Vysoké prostorové a spektrální rozlišení
 • Spektrální rozsah od UV po NIR
 • Snadná obsluha a dobrá ergonomie
 • Kompatibilní s Raman-AFM a TERS
 • Velké množství modifikací a příslušenství

Parametry:

 • Měřící rozsah 200 až 2100 nm
 • SWIFT a DuoScan technologie pro rychlé měření

stránky výrobce

LabRAM HR Evolution - vysoké rozlišení

Laserový analyzátor částic LA-300

LA-300 laserový difrakční analyzátor distribuce částic je ideální kombinací výkonu, velikosti a ceny. Tvoří harmonickou rovnováhu mezi vysokou funkčností, snadným ovládáním, nízkými nároky na údržbu a nákladovou efektivností. Rozsah 0,1 – 600 µm odpovídající škále většině aplikací s možnosti jednoduché přepravy zařízení na místa, kde je potřeba. LA-300 umožňuje velice rychlou analýzu dat výsledků měření díky optické konstrukci a algoritmu za 20 s.

Specifikace:

 • Rozsah velikosti: 0,1 - 600 µm
 • Čas měření: Méně než 2 min včetně jednoduché prezentace dat
 • Požadavky měření: 10 mg na 1 g měření s 300 ml průtokem cely
 • Ultrasonic pracovní čas: 0-30 min s 1s přírůstkem měření
 • Cirkulace: 0-5500 ml/min (v případě destilované vody) a 15 voleb postupu
 • Princip operace: Teorie Mie rozptylu (laserové difrakce)
                                  Světlo je rozptýleno do 42 detektorů
 • Příslušenství:  Pro úplnou automatizaci sekvenční analýzy vzorků – Slurry Sampler
                              AutoFill čerpadlo pro automatické plnění disperzní kapaliny
 • Frakční cela/držák: Tento typ kyvety umožňuje měřit tekuté suspenze malé 5 ml

stránky výrobce

Laserový analyzátor částic LA-300

Laserový analyzátor částic LA-950

Partica LA-950 je analyzátor velikosti distribuce částic, který je založen na technologii laserové difrakce. Patří mezi nástroje s největší výkonností na trhu, je schopný měřit v rozsahu od nanočástic po půdy a sedimenty. Revoluční optický design poskytuje nejširší dynamický rozsah (0,01 – 3000 µm), největší signál šumu, nejrychlejší čas měření a nejlepší nanočásticový výkon nástroje na laserovou difrakci. LA-950 je jediným nástrojem schopným měřit 30 nm a 3 mm v jediném experimentu a ve stejném okamžiku.

Specifikace:

 • Rozsah měření: 0,01 – 3000 µm
 • Přesnost:  +/- 0,6%        
 • Rychlost: 5000 scanů/s (nejrychlejší měření na trhu)
 • Teorie: Mie rozptyl pro všechny velikosti rozsahu nahrazuje Fraunhofer – jen pro měření.
 • Zdroj světla: Polovodičové světelné zdroje s dlouhou životností
 • Detektory: 87 křemíkových fotodiod s vysokým rozlišením
 • Ovládání: AquaFlow vodný průtokový systém
                     SolvoFlow průtokový systém odolný vůči rozpouštědlům
                     PowderJet Dry práškový podavač
                     FractionCell ultra malý objem kyvety odolný vůči rozpouštědlům
                     PasteCell odolný systém vůcči vysoké viskozitě rozpouštědel
                     Přepínání mezi vzorkovacími systémy za méně než 60 s
                     Nejjednodušší a nejrychlejší přepínaní na trhu

Užívání:                   
AquaFlow, SolvoFlow a MiniFLow funkce vestavěného automatického plnícího čerpadla, automatické oplachování a in-line výkonné ultrazvukové sondy.
PowderJet nabízí udržení zpětné vazby do konce doručení vzorku
Modul metody Expert automatizuje tvorbu optimalizovaných metod.

Laserový analyzátor částic LA-950

Laserový analyzátor velikosti částic LA-960

Nejvyšší třída přesnosti a spolehlivosti laserové difrakce analýzy velikosti částic přístroje Horiba Partica LA-950V2 byla upgradována na LA-960, který umožňuje měření v dynamickém rozsahu 0,01 – 5000 µm (až do 3000 µm pro mokrý způsob měření) s některými novými funkcemi.

Specifikace:

 • Metoda měření: Teorie Mie rozptylu
 • Rozsah měření: 0,01 – 5000 µm
 • Čas měření: 1 min od plnění disperzní kapaliny a opláchnutí
 • Systém odběru vzorků: Požadované množství vzorku 10 mg až 5 g (závisí na materiálu)
 • Disperzní medium: 180 ml až 250 ml (pomocí průtokové cely)
 • Optický systém: Zdroj světla – 650 nm laserová dioda, 405 nm LED, řemíkové fotodiody
 • Cirkulační systém: Ultrazvuková sonda: 20 kHz – 7 úrovní výběru
                                   Cirkulační pumpa: 15 úrovní výběru
                                   Míchadlo: 15 úrovní výběru
                                   Průtoková/frakční cela: Tempax sklo
 • Pracovní teplota: 15 – 35 °C

Příslušenství k suchému podavači:

 • Disperzní metoda: Injektory řízené nucenou disperzí ve vzduchu (stlačený vzduch)
 • Vzorek dodávající metoda: Vibrační podavač
 • Metoda odchodu vzorku:  Vakuově řízené
 • Metoda nastavení koncentrace vzorku: Upraveno podle síly vibračního podavačce
 • Čas měření: 2 min
 • Pracovní teplota: 15 – 35 °C
 • Stlačený vzduch: 0,5 MPa do 0,8 MPa

stránky výrobce

Laserový analyzátor velikosti částic LA-960

Modulární spektroskopický elipsometr UVISEL 2

Více informací na stránkách výrobce

Modulární spektroskopický elipsometr UVISEL 2

NanoLog

Optimalizován pro NIR emise nanotrubic a kvantových teček. Nanolog nabízí nejvyšší třídu výzkumu ve spektroskopických měřeních a poskytuje rychlé excitační - emisní skenování v rámci sekund. Součástí je jedinečný software pro klasifikaci uhlíkových nanotrubic a pro výpočty energetických přenosů.

Vlastnosti:

 • rychlá excitační - emisní matice v sekundách
 • vysoká citlivost v NIR s InGaAs detektorem
 • vysoké rozlišení
 • usnadňuje kvalifikaci a kvantifikaci nanotrubic
 • modulární konstrukce pro experimentální nastavení

Parametry:

 • 450 W xenonová lampa
 • iHR320 emisní spektrograf: ohnisková vzdálenost 320 mm; f/4,1; disperze 2,31 nm/mm; rozlišení 0,06 nm

stránky výrobce

NanoLog

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

GD-Profiler 2 umožňuje rychlou a simultánní analýzu všech prvků včetně plynů dusíku, kyslíku, vodíku a chloru. Jedná se o ideální nástroj pro tenké vrstvy a procesní studie. Je vybaven radiofrekvenčním zdrojem, který může pracovat v pulsním režimu pro křehké vzorky výboje. Rozsah aplikací GD-Profiler 2 je od korozních studií až procesní kontrolu PVD povlaků. Používá se na vysokých školách, stejně jako v běžných závodech na výrobu kovů a slitin pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a pro objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a vrstev.

 • Pouze generátor třídy E je standardem a optimalizovaný pro stabilitu a tvar kráteru umožňující reálnou povrchovou analýzu.
 • Zdroj může být pulsní se synchronní akvizicí pro optimální výsledky na křehkých vzorcích. Použití RF zdroje dovoluje analýzu konvenčních a nekonvenčních materiálů.
 • Simultánní optika poskytuje plný spektrální rozsah od 110 do 800 nm včetně UV oblasti za účelem analýzy H, O, C, N a Cl.
 • Horiba Jobin Yvon originální iontově leptané mřížky zajišťují nejvyšší světelnou propustnost pro maximální světelnou účinnost a citlivost.
 • Patentovaná HDD detekce poskytuje rychlost a citlivost bez kompromisů.
 • Snadná přístupnost vzorku umožňuje dostatek prostoru pro manipulaci se vzorkem.
 • Výkonný SW QUANTUM s Tabler report psacím nástrojem.
 • Centrovací laserové ukazovátko pro přesné nanesení vzorku.
 • Pouze u Horiba Scientific k dispozici monochromátor, který poskytuje ideální nástroj pro zvýšení flexibility přístroje schopností přidání “n+1“ prvku.

stránky výrobce

GD-Profiler HR poskytuje optimum z hlediska rozlišení a počtů prvků při řešení analytických problémů i v těch nejsložitějších maticích pomocí vysokého rozlišení simultánní optiky s 1 m ohniskové vzdálenosti.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Tento nový přístroj kombinuje rychlost GD plasmového odprašování s rychlostí a citlivostí Time of Flight Spektometru. Plasma profilování TOFMS nabízí vyšší citlivost než GD OES a poskytuje izotopové a molekulární profily. Z vodivých anebo nevodivých tenkých nebo silných vrstev ve škále nanometrů umožňuje přímé simultánní kvantitativní měření všech prvků, izotopů a sloučenin v jakékoliv hloubce.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Rentgenový fluorescenční analyzátor síry v oleji SLFA-2100/2800

Více informací na stránkách výrobce

Rentgenový fluorescenční analyzátor síry v oleji SLFA-2100/2800

SPR zobrazovací systém EzPlex

Vysoce výkonný plně automatizovaný nástroj pro label-free analýzu biomolekul v komplexním formátu. Formát umožňuje sledovat až několik stovek interakcí současně pro urychlení výzkumu. Optimalizovaný fluidní systém je navržen pro rychlou analýzu kinetických profilů během několika minut. EzPlex je poháněn EzSuite, novou softwarovou sadou pro jednoduché použití a pokročilou analýzu dat.

 • Label-free proteinů, peptidů, vzorků DNA
 • Multiplexní detekce několika stovek interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Regulace teploty
 • Funkce obnovení vzorku
 • Přímé odečtení negativní kontroly
 • Rychlý celkový čas testování – běžné testy za méně než 10 min
 • Diferencovaný display dává přímý pohled na reakce, jaké se v experimentu odehrávají

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 150 ng/mL (100-1000kDa) do 5 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: ≈ 150 Da
 • Limit detekce: 5 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém EzPlex

SPR zobrazovací systém OpenPlex

OpenPlex nabízí jednoduché operace s efektivními náklady, vysokou univerzálnost a stabilitu pro urychlení vašeho výzkumu. Jedná se o kombinaci zobrazování SPR pro multiplexní experimenty s otevřenou univerzální konfigurací. OpenPlex je ideální řešení pro vývoj label-free analýzy, multiplexních biotestů a biomolekulové detekce. OpenPlex používá SPRi pro sledování molekulových vazeb v reálném čase na více místech nacházející se na snímacím čipu.

 • Label-free analýza interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Determinace afinity na kinetických parametrech
 • Multiplexní zobrazování (až 400 bodů)

Tři různé konfigurace průtoku buněk bez koncese:

 • Window flowcell kompatibilní s měřením fluorescence
 • Cuvette cell s elektrochemickým měřením
 • Normal flowcell pro standartní povrchové plasmové zobrazovací experimenty.

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 300 ng/mL (100-1000 kDa) do 10 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: > 240 Da
 • Limit detekce: 10 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém OpenPlex

SPRi - příslušenství

SPRi-Continuous Flow MicrospotterTM (SPRi-CFM)

SPRi-CFM je automatický dávkovač, který se používá pro plynulé ukládání dávek molekul. Vzorky kolují po povrchu, kde jsou zachyceny z roztoku, což vede k větší hustotě biomolekuly, lepší jednotnosti nanášeného místa a lepší citlivosti testu.

 • Snadné použití
 • Zachycení a ukládání molekul z komplexních vzorků
 • Žádná křížová kontaminace
 • Zvýšená nanášecí reprodukovatelnost a jednotnost
 • Zvýšená citlivost testů
 • Nanesení na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka

Parametry

 • Nanášecí metoda: flow printing
 • Počet vzorků: 48 vzorků v čase na matici 4x12 , může být naneseno až 96 vzorků
 • Typ vzorků: zředěný vzorek do surového média
 • Velikost stopy: 400 µm čtverec s roztečí až 875 µm
 • Systém čištění: automatické čištění mezi vzorkem a zastavením práce
 • Kapacita skleněného sklíčka: 1 standartní skleněné sklíčko
 • Kapacita desky zdroje: 2 standartní mikrotitrační desky (96 nebo 384 otvorů)
 • SPRi-Slide™ nebo SPRi-Biočip™ kapacita: 1 SPRi-Slide™ nebo 1 SPRi-Biočip™

stránky výrobce

SPRi-Arrayer

SPRi-Arrayer je automatické, kompaktní a přenosné zařízení. Nanáší DNA, oligonukleotidy, proteiny, bakteriální klony a jiné materiály s nízkým cross znečištěním pomocí inox (vhodné pro elektro polymeraci) nebo natáhnutí kov-keramika kapilárních pinů.

 • Jednoduchý start, rychlost a univerzálnost
 • Tiskne na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka
 • Tiskne až 400 (20x20) vzorků SPRi-BiočipTM a SPRi-SlideTM
 • Velikost stopy od 140 do 500 µm v závislosti na velikosti matice

Parametry

 • Nanášecí metoda: contact printing
 • Počet tisknoucích jehel: 1-16 v různých vzorech
 • Kapacita sklíček: 14SPRi-Slide™ kapacita: 4
 • SPRi-Biočip™ kapacita: 4
 • Technologie čistění jehel: mytí proudem tekutiny, sušení ve vakuu

 stránky výrobce

Trojitý Ramanův spektrometr T64000

Ramanův spektrometr s trojitým monochromátorem, ultra vysokým spektrálním rozlišením a laditelnou laserovou filtrací. Systém T64000 je navržen tak, že poskytuje univerzální řešení pro Ramanovu analýzu.

Vlastnosti:            

 • Vysoké spektrální rozlišení
 • Široké spektrum použití

Parametry:

 • Ohnisková vzdálenost 640 mm
 • f/7.5
 • Disperze od 0,23 nm/mm

stránky výrobce

Trojitý Ramanův spektrometr T64000

ViewSizer 3000

Lepší způsob charakterizace nanočástic, který implementuje průlomové vylepšení technologie sledování částic, která zahrnuje metody lokálního osvětlení a detekce umožňující špičkovou vizualizaci, měření a koncentraci počtu nanočástic v širokém rozsahu velikostí.

stránky výrobce

ViewSizer 3000

XploRa INV - kompaktní pro inverzní mikroskop

XploRA INV kombinuje automatizační prvky a malé rozměry standartního systému Ramanova mikroskopu XploRA s jedinečnými schopnostmi invertovaného mikroskopu zvláště pro biologické aplikace. Invertovaný mikroskop navíc umožňuje snadné připojení AFM jednotek a TERS pro zobrazení s nejlepším prostorovým rozlišením.

Vlastnosti:

 • Invertovaný life-science mikroskop
 • Vhodné pro buněčný výzkum, detekce onemocnění a jiné
 • Multimodální analýzy
 • Kompatibilní s Raman-AFM a TERS

Parametry:

 • Lasery o vlnových délkách 532, 638, 785 nm a další na vyžádání

stránky výroce

XploRa INV - kompaktní pro inverzní mikroskop

XploRA PLUS - rozšířený kompaktní typ

Začlenění jedinečných funkcí ve spolehlivém výkonném systému zajišťuje modelu XploRA PLUS ideální systém pro výzkumné a analytické laboratoře. Je plně konfokální – bez kompromisů na kvalitě obrazu a s výborným prostorovým rozlišením. Pomocí SWIFT technologie dosáhneme nejrychlejšího plně konfokálního Ramanova systému, obvykle 10x rychlejší než běžné Ramanovy systémy. Jednoduchost a síla přístroje je spolu s velkým množstvím příslušenství nesrovnatelným Ramanovým systémem na trhu.

Vlastnosti:

 • SWIFT rychlé skenování
 • Vylepšená detekce a citlivost
 • Konfokální systém pro detailní výsledky
 • Optický mikroskop pro zobrazení vzorků

Parametry:

 • 10x rychlejší skenování pomocí SWIFT
 • Lasery o vlnových délkách 532, 638, 785 nm a další na vyžádání

stránky výrobce

XploRA PLUS - rozšířený kompaktní typ

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás